Werking

Structuur

abajaa! is een vzw die activiteiten organiseert voor personen met een verstandelijke beperking. Zij vormen onze doelgroep. De leden van de organisatie zijn allemaal vrijwilligers. De vzw wordt bestuurd door de algemene vergadering en de raad van bestuur. De maandelijkse activiteit wordt georganiseerd door een coördinator of een coördinatiegroepje.


Doelgroep

abajaa! organiseert activiteiten voor personen met een lichte tot matige verstandelijke beperking. Kinderen, jongeren, jongvolwassenen, volwassenen, ouderen die jong van hart zijn... Iedereen is welkom. Maandelijks is er een activiteit, van een paar uur of een dag of een weekend of een week... Het aantal deelnemers is meestal afhankelijk van de aard van de activiteit en van het beschikbaar aantal begeleiders.


Leden

De leden van de vzw zijn de begeleiders van de activiteiten. Zij bereiden de activiteiten voor en begeleiden ze. Alle leden zijn vrijwilligers... van diverse eh... pluimage: studenten, mensen uit verschillende jobsectoren, mensen met een gezin,... en allemaal hebben ze één ding gemeen: de begeestering om in hun vrije tijd in min of meerdere mate bezig te zijn met onze doelgroep. Veel of weinig tijd, veel of weinig activiteiten, het maakt niet uit, iedereen kan lid worden... Als je maar dat hart voor ons doelpubliek kan laten kloppen...


Coördinatie

Voor elke activiteit is één begeleider verantwoordelijk, de coördinator, het aanspreekpunt voor die activiteit. Daarnaast zijn er nog enkele specifieke coördinatoren.


Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering is het hoogste beslissingsorgaan en heeft daarvoor de wettelijke bevoegdheden. De vergadering komt in de regel 2 keer per jaar samen om de jaarrekening en begroting goed te keuren en de werking te evalueren.

Raad van Bestuur

De raad van bestuur coördineert de dagelijkse werking, neemt de beslissingen van dagdagelijks bestuur en volgt elke activiteit van nabij op.


* Astrid Galle

* Eva Gezels

* Laura Verspeeten

* Lennert Fredrick

* Lien Sysmans

* Maarten Van Eetvelde

* Yentl Huys


Raad van Advies

De founders van de organisatie en de ex-leden van de Raad van Bestuur ondersteunen de werking via de Raad van Advies:


* Gino Vijncke, oprichter en ex-voorzitter

* Evy De Geytere, oprichter en ex-secretaris

* Ine Lagaert, ex-voorzitter

* Evelien De Greve, ex-penningmeester

* Wendy Van Laecken, ex-activiteitenbeheerder

* Mieke Van Eetvelde, ex-kampverantwoordelijke

* Emma Horemans, ex-voorzitter

* Vicky Laureys, ex-logistiek verantwoordelijke

Geschiedenis:

We bevinden ons ergens midden de jaren `90 van de vorige eeuw... een groepje jonge mensen begeleidt elk jaar in de context van het jeugdwerk een vakantie voor jongeren met een verstandelijke beperking. Zij zijn zich echter bewust van de eindigheid van dit engagement maar koesteren tegelijkertijd de stille droom om bezig te blijven voor de doelgroep... Het embryonale idee om ooit zelf eens een vereniging op te richten is geboren.


Najaar 2000... Nadat het idee enkele jaren heeft kunnen rijpen worden een 25-tal vrijwilligers bereid gevonden om samen een vzw op te richten: op 16 december vindt de stichtingsvergadering van abajaa! plaats in het kleine vergaderzaaltje van gasthof `t Centrum in Lovendegem.


Er worden doelstellingen geformuleerd, een eerste jaarplanning voor 2001 wordt opgesteld, de statuten worden gepubliceerd, er wordt gezocht naar werkingsmiddelen en een Peter, de eerste activiteiten worden georganiseerd.


En... het werkt... vzw abajaa! neemt een vlotte start, het eerste werkjaar, compleet met maandelijkse activiteit én zomerkamp, wordt door deelnemers en vrijwilligers goed geëvalueerd en voor we het weten rollen we de volgende werkjaren in. De steun van zovele sympathisanten, ouders en helpers is daarbij een extra stimulans.


En ondertussen... mochten we in december 2015 al ons vijftienjarig bestaan vieren! En zolang de goesting er is, doen we door, toch zeker nog enkele jaren... Het jaarlijkse zomerkamp ligt dan ook al vast tot en met 2020!